6E22F060-53CD-435D-80D3-30A3BE8FAED8
2723E8EF-5837-43CA-8153-699BA0C26EE0
6E22F060-53CD-435D-80D3-30A3BE8FAED8
2723E8EF-5837-43CA-8153-699BA0C26EE0
Sold Out
1,300 1,500
(Fixed)
  • May 31, 2022 7:47 am
  • யாழ்ப்பாணம்
  • 977 views
  • விற்பனைக்கு

தரமான எள்ளுகளை தெரிவு செய்து, சுத்தமாக்கி, உலர வைத்து, மரச்செக்கில் ஆட்டி பெறப்பட்ட எண்ணையை அடைய வைத்து, தூய்மையான கண்ணாடி போத்தல்களில் அடைக்கப்பட்டுள்ளன.

( வெள்ளை எள்ளு எண்ணை, கறுப்பு எள்ளு எண்ணை என உண்டு )

மருத்துவ தேவைக்கும், தூய எண்ணையை நாடுவோருக்கும் உகந்தது

gingerly oil