aa2dfe79-e3a4-4c91-ae96-85bc3bc928df
Sold Out
On Call
  • May 31, 2022 7:41 am
  • யாழ்ப்பாணம்
  • 1,115 views
  • விற்பனைக்கு

யாழ்ப்பாணம் நாவலர் வீதியில் காணி விற்பனைக்கு
3 பரப்பு
1 1/2 பரப்பாக பிரித்துதரப்படும்

land for sale, land sale in jaffna