c3ea9b4e-4f43-4172-807f-1b0cafc62ff6
8f5f06a5-9548-4cb1-bad3-230174b36ddf
1f1e8bed-9a4f-435b-b4dd-faf9964f8b3b
8785d33b-8992-4679-9f22-bf39b53afeef
c3ea9b4e-4f43-4172-807f-1b0cafc62ff6
8f5f06a5-9548-4cb1-bad3-230174b36ddf
1f1e8bed-9a4f-435b-b4dd-faf9964f8b3b
8785d33b-8992-4679-9f22-bf39b53afeef
100,000(Negotiable)
  • May 19, 2022 2:57 pm
  • அம்பாறை
  • 791 views
  • விற்பனைக்கு

• கோழிக்கூடு விற்பனைக்கு
• 9 பிரிவு
• 9 அடி நீளம் 4 அடி அகலம் கொண்டது
• விலை 100 000 (பேசி தீர்மானிக்கலாம்)
இடம் – அக்கரைப்பற்று, Ampara

0775541595
0758134994

chicken house, koli koodu, chicken nest