Delivery-PNG-Images
IMG_20201020_092629
Delivery-PNG-Images
IMG_20201020_092629
  • May 17, 2022 10:05 am
  • யாழ்ப்பாணம்
  • 1,085 views
  • வேலை

பிரசித்தமான வன்பொருள்(Hardware) நிறுவனமொன்றிக்கு தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழிவளமுள்ள விநியோக அதிகாரி தேவை. சாப்பாடு தங்குமிட வசதிளுடன் சம்பளம் பேசித் தீர்மானிக்கலாம்.
தொடர்புகளுக்கு
0752447722/0767255575

  • பிரசித்தமான வன்பொருள்(Hardware) நிறுவனமொன்றிக்கு தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழிவளமுள்ள விநியோக அதிகாரி தேவை. சாப்பாடு தங்குமிட வசதிளுடன் சம்பளம் பேசித் தீர்மானிக்கலாம்.
  • தொடர்புகளுக்கு
  • 0752447722/0767255575t