96c2ab90-b69f-46b7-9d94-b429a24c6893
7bcc85f2-e3f9-4e15-b0a7-e6d7a024aeb5
32f6e421-898c-4fed-9b7e-64db7131f37f
3ec0cbb8-7209-41a8-b277-dc3cb6b5479d
96c2ab90-b69f-46b7-9d94-b429a24c6893
7bcc85f2-e3f9-4e15-b0a7-e6d7a024aeb5
32f6e421-898c-4fed-9b7e-64db7131f37f
3ec0cbb8-7209-41a8-b277-dc3cb6b5479d
200,000(Negotiable)
  • May 17, 2022 5:30 pm
  • மட்டக்களப்பு
  • 616 views
  • விற்பனைக்கு

New tayer
New battery
Engine 100%
Body 100%
Good running
1L 65km

Overview

  • Condition : Used