777e53ee-c357-462f-a842-77a7845c62d5
79df865e-e4aa-46f9-831d-bad81a6fb6f9
5a10ae53-6ccf-493d-8342-6bb5f9a92bba
777e53ee-c357-462f-a842-77a7845c62d5
79df865e-e4aa-46f9-831d-bad81a6fb6f9
5a10ae53-6ccf-493d-8342-6bb5f9a92bba
350,000(Negotiable)
  • May 14, 2022 2:38 am
  • மட்டக்களப்பு
  • 464 views
  • விற்பனைக்கு

6.5 kv
Self start
Very good condition

Overview

  • Condition : Used