11ae0eee322aeafaaedc3887ea8a5bdf-2
64d4cc90-7cb5-49f1-991a-1fd494574697
11ae0eee322aeafaaedc3887ea8a5bdf-2
64d4cc90-7cb5-49f1-991a-1fd494574697
On Call
  • May 20, 2022 9:58 pm
  • மட்டக்களப்பு
  • 2,396 views
  • கல்வி

தரம் 6 தொடக்கம் 11 வரையான மாணவர்களுக்கான ICT பாட வகுப்புக்கள் தனிப்பட்ட ரீதியில் அல்லது குழுவாக நடாத்தப்படும்.

tuition . teaching, it teaching , computer classes, ict class in batti