DDD6C1E1-9464-4393-A934-93FB65F380BD
FFAD651D-388A-495D-96B0-CC3D01D4A37F
DDD6C1E1-9464-4393-A934-93FB65F380BD
FFAD651D-388A-495D-96B0-CC3D01D4A37F
15,000(Fixed)
  • May 4, 2022 7:50 pm
  • வவுனியா
  • 733 views
  • விற்பனைக்கு

DC/AC Inverter
12v/230v
Real power 550W

Overview

  • Condition : New